slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

 

 

Název a sídlo spolku

Spolek Na dobrých cestách

Moraveč 112
393 01 Pelhřimov
www.nadobrychcestach.czwww.greenwayremeselavyznani.cz/

 

Účel spolku

Účelem spolku je pečovat o turistický rozvoj v kraji pod Javořicí v souladu s koncepcí trvale udržitelného života.

V rámci svého cíle sdružení usiluje o propagaci kraje, rozvoj informačních služeb a šíření informací o cykloturistice a pěší turistice v kraji pod Javořicí, iniciuje vydávání publikací a propagačních materiálů a podílí se na jejich vydávání a šíření, přispívá ke koordinaci činnosti informačních center, vytváří a udržuje síť vlastního značení turistických cest, pečuje o doprovodný program na těchto cestách a přitom spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami zabývajícími se turistikou (úřady v obcích, správci památkových objektů, ubytovateli a poskytovateli stravování aj.).

 

Vznik spolku

Spolek Na dobrých cestách vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku dle Občanského zákoníku 89/2012 Sb., § 226.

Spolek Na dobrých cestách je právním nástupcem Občanského sdružení na dobrých cestách a přebírá jeho členy i majetek.

 

Práva a povinnosti členů vůči spolku

Práva členů:

§  podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností a potřeb, využívat služeb spolku a účastnit se akcí organizovaných spolkem;

§  být informováni o činnosti spolku, o jeho hospodaření a způsobu využití získaných prostředků;

§  podávat návrhy a podněty k činnosti spolku;

§  volit a být volen do orgánů spolku a navrhovat k volbě kandidáty na zvolení

Povinnosti členů:

§  jednat ve shodě se zaměřením a cílem spolku, podílet se na jeho činnosti a přispívat k jeho rozvoji a propagaci;

§  řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a činnost ve spolku;

§  řádně platit členský příspěvek.

 

Statutární orgán

Statutárním orgánem je předseda výboru spolku.

 

Členství

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem se může stát fyzická či právnická osoba. Právnickou osobu zastupuje její statutární orgán.

Členství je řádné a čestné. Čestný člen neplatí členský příspěvek a má v případě hlasování pouze poradní hlas.

Výše ročního členského příspěvku je 1 000 Kč pro právnickou osobu, 500,- Kč pro fyzickou osobu, jeho splatnost je do 31. května aktuálního roku. Výše ročního členského příspěvku, může být změněna rozhodnutím členské schůze.

O přijetí za člena rozhoduje výbor spolku.

Členství ve spolku zaniká.

  • písemným oznámením člena o ukončení členství;
  • úmrtím člena;
  • zánikem právnické osoby, která je členem spolku;
  • nezaplacením členského příspěvku do 31. května následujícího roku;
  • vyloučením člena rozhodnutím členské schůze dle Občanského zákoníku 89/2012 Sb, § 239 - § 242.

 

Organizace spolku

Statutárním orgánem spolku je předseda výboru. Práci spolku organizuje výbor, který je tříčlenný, tvoří ho předseda, místopředseda a hospodář. Výbor je volen členskou schůzí na pětileté funkční období. Jednání výboru svolává jeho předseda. Výbor řídí vlastní činnost spolku, přijímá nové členy a navrhuje členské schůzi zánik členství, ustanovuje z vlastní iniciativy nebo na návrh členů pracovní skupiny, svolává členskou schůzi a předkládá jí zprávu o činnosti a hospodaření. Výbor činí rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Do její působnosti patří zejména schvalování změn a doplňků stanov, případně organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů spolku, projednávání koncepce činnosti spolku, schvalování plánu činnosti a hospodaření spolku, projednávání a schvalování výsledku hospodaření a zprávy o činnosti spolku, volby a odvolávání členů spolku, členů výboru spolku, rozhodování o zániku spolku, jmenování likvidátora a rozhodování o majetkovém vypořádání. Členská schůze se koná nejméně jedenkrát do roka a to nejpozději do 30. dubna aktuálního roku. Podá – li podnět k jednání členské schůze alespoň třetina členů spolku, koná se i v jiném termínu. Pozvánka na členskou schůzi, kterou připraví výbor spolku, musí být doručena nejpozději sedm dní před jejím konáním a musí obsahovat místo, čas a pořad jednání. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku a k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Každý řádný člen má jeden hlas. V případě, že členská schůze není schopna usnášet se, musí být nové jednání svoláno písemně nejpozději do 15 dnů měsíce od termínu neuskutečněného jednání členské schůze, která se musí konat do 6 týdnů ode dne neuskutečněné členské schůze.

 

Zrušení a likvidace spolku

se řídí Občanským zákoníkem 89/2012 SB., § 268 - § 273.

 

Fůze a rozdělení spolku

O fůzi spolku a jeho rozdělení rozhoduje členská schůze spolku dle Občanského zákoníku 89/2012 SB., § 274 - § 302.

 

 

V Jindřichově Hradci dne 19.11.2013