slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

Návrh na nové stanovy spolku Na dobrých cestách zde

 

Stanovy občanského sdružení Na dobrých cestách

I. Název, cíl činnosti a sídlo sdružení

Název sdružení je „Na dobrých cestách“ a cílem jeho činnosti je pečovat o turistický rozvoj v kraji pod Javořicí.

Sídlem sdružení jsou Zahrádky 42, Strmilov, PSČ 378 53.

Sdružení je samostatnou právnickou osobou sdružující subjekty, které mají zájem pečovat o turistický rozvoj v souladu s koncepcí trvale udržitelného života.

V rámci svého cíle sdružení usiluje o propagaci kraje, rozvoj informačních služeb a šíření informací o cykloturistice a pěší turistice v kraji pod Javořicí, iniciuje vydávání publikací a propagačních materiálů a podílí se na jejich vydávání a šíření, přispívá ke koordinaci činnosti informačních center, vytváří a udržuje síť vlastního značení turistických cest, pečuje o doprovodný program na těchto cestách a zajišťuje úložny a půjčování kol a přitom spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami zabývajícími se turistikou (úřady v obcích, správci památkových objektů, ubytovateli a poskytovateli stravování aj.).

 

II. Členství

Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem se může stát fyzická či právnická osoba, která má zájem se podílet na činnosti sdružení v souladu s jeho posláním a souhlasí s jeho stanovami.

O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.

 

III. Práva a povinnosti členů

Členové mají následující práva:

 • podílet se na činnosti sdružení v rámci svých možností a potřeb, využívat služeb sdružení a účastnit se akcí organizovaných sdružením
 • být informován o činnosti sdružení, o hospodaření a způsobu využití získaných prostředků
 • podávat návrhy a podněty k činnosti sdružení
 • volit a být volen do orgánů sdružení a navrhovat k volbě kandidáty na zvolení

Člen sdružení je povinen:

 • jednat ve shodě se zaměřením a cílem sdružení, podílet se na jeho činnosti a přispívat k jeho rozvoji a propagaci
 • řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a činnost ve sdružení
 • řádně platit členský příspěvek

 

IV. Zánik členství

Členství ve sdružení zaniká:

 • písemným oznámením člena o ukončení členství
 • úmrtím člena
 • zánikem právnické osoby, která je členem sdružení
 • na základě rozhodnutí valné hromady v případě hrubého porušení stanov sdružení nebo v případě, že se člen nepodílí na činnosti sdružení déle než dva roky
 • zánikem sdružení

 

V. Orgány sdružení

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Do její působnosti patří zejm. schvalování změn a doplňků stanov, případně organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů sdružení, projednávání koncepce činnosti sdružení, schvalování plánu činnosti a hospodaření sdružení, projednávání a schvalování výsledku hospodaření a zprávy o činnosti sdružení, volby a odvolávání členů výboru, rozhodování o zániku sdružení, jmenování likvidátora a rozhodování o majetkovém vypořádání.

Valnou hromadu svolává předseda sdružení nejméně jedenkrát do roka a to nejpozději do 30. dubna příslušného roku. Oznámení o svolání valné hromady musí být doručeno nejpozději sedm dní před jejím konáním a musí obsahovat program jednání.

Mimořádnou valnou hromadu může svolat výbor ze své iniciativy nebo na návrh 1/3 členů sdružení.

Valná hromada je usnášení se schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení a k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě, že valná hromada není schopná usnášení, musí být nové jednání svoláno písemně nejpozději do jednoho měsíce od termínu neuskutečněného jednání valného hromady. Takto svolaná valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni alespoň tři členové sdružení.

Valná hromada volí orgány sdružení, k platnosti volby je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Valná hromada rozhoduje o ukončení členství ve sdružení na základě návrhu výboru, k rozhodnutí je třeba 2/3 většiny všech členů sdružení.

Výbor

Výbor řídí vlastní činnost sdružení. Výbor přijímá nové členy a navrhuje zánik členství, ustanovuje z vlastní iniciativy nebo na návrh členů pracovní skupiny, svolává valnou hromadu a předkládá jí zprávu o činnosti a hospodaření.

Výbor je tříčlenný a se skládá z předsedy, místopředsedy a hospodáře.

Výbor je volen valnou hromadou z členů sdružení starších 18 let navržených členy sdružení. Volba je tajná, zvoleni jsou tři kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje losování. V případě uvolnění místa člena výboru v průběhu funkčního období zaujme uvolněné místo člen, který se ve volbách umístil na čtvrtém, případně dalším místě.

Funkční období je čtyřleté.

Na prvním zasedání rozhodují členové výboru volbou o obsazení jednotlivých funkcí výboru.

Výbor činí rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

Předseda výboru

Předseda je statutárním zástupcem sdružení, zastupuje sdružení ve všech věcech, přičemž jedná samostatně.

Předseda svolává jednání výboru a řídí jeho jednání a jednání valné hromady, podepisuje všechny listiny a při rovnosti rozhoduje svým hlasem.

Místopředseda

Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu, přičemž jedná samostatně a je oprávněn podepisovat všechny listiny. Místopředseda obstarává agendu sdružení a pořizuje zápisy z jednání.

Hospodář

Hospodář vede evidenci členů a členských příspěvků, spravuje majetek sdružení a odpovídá za vedení účetnictví.

 

VI. Hospodaření a majetek sdružení

Sdružení hospodaří a k plnění cílů využívá svůj majetek, který tvoří příjmy z členských příspěvků, příjmy z vlastní činnosti, příjmy z grantů a dotací a dary.

Výdaje sdružení jsou určeny výlučně na činnost odpovídající účely sdružení.

V případě zániku sdružení rozhoduje o majetkovém vypořádání valná hromada.

 

VII. Zánik sdružení

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, vysloví-li se pro to nejméně dvě třetiny členů nebo pokud poklesne počet členů sdružení pod dva. Sdružení dále zaniká na základě pravomocného rozhodnutí ministerstva o rozpuštění sdružení.

V případě zániku sdružení rozpuštění jmenuje vlaná hromada likvidátora, který provede likvidaci sdružení v souladu s platnými právními předpisy.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení ministerstvem.

Změny a doplňky stanov je oprávněna provádět pouze valná hromada.

V Zahrádkách 11.11.2002